Văn Bản Pháp Luật

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

SỐ /KÝ HIỆU NGÀY
BAN HÀNH
TRÍCH YẾU DOWNLOAD
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Sửa đổi bổ sung một số Nghị định, quy định chi tiết thi hành luật đất đai Download
45/2013/QH13   Luật đất đai Download
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật nhà ở Download
66/2014/QH13 25/11/2014 Luật kinh doanh bất động sản Download
50/2014/QH13   Luật Xây dựng Download
16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 về hướng dẫn luật thi hành nhà ở Download
     Phụ lục Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

 

Download