Văn Bản Pháp Luật

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 

SỐ /KÝ HIỆU NGÀY
BAN HÀNH
TRÍCH YẾU DOWNLOAD
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật của Quốc hội về Đất đai Download
66/2014/QH13  25/11/2014 Luật của Quốc hội về kinh doanh bất động sản Download
35/2018/QH14 20/11/2018 Luật của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch Download
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật của Quốc hội về nhà ở Download
61/2020/QH14  17/6/2020 Luật của Quốc hội về Luật Đầu tư Download
03/2022/QH15 11/01/2022 Luật sửa đổi luật doanh nghiệp đầu tư nhà ở Download
 71/2010/NĐ-CP  23/06/2010 Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

 

Download
 01/2017/NĐ-CP  06/01/2017 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

 

Download
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Download